1968 San Francisco

33.47 

1968
Santana
San

1968
Santana
San